Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „www.eurotop.lt“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra teisinis dokumentas, reglamentuojantis internetinės parduotuvės www.eurotop.lt ir pirkėjo santykius, pareigas bei atsakomybę.

1.2 Pirkėjas, atlikdamas pirkimo veiksmą internetinėje parduotuvėje www.eurotop.lt ir pažįmėjęs varnele „Aš perskaičiau ir sutinku su Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės“, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su www.eurotop.lt pirkimo – pardavimo taisyklėmis, jos tampa juridiniu dokumentu, reglamentuojančiu prekių užsakymą, apmokėjimą, pristatymą, grąžinimą bei kitus klausimus.

1.3 Pardavėjas pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Visus pakeitimus ar papildymus Pirkėjas galės perskaityti www.eurotop.lt pyslapyje skiltyje „Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės“ ir pirkimo metu Pirkėjas privalės iš naujo patvirtinti, kad yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis.

1.4 Internetinės parduotuvės www.eurotop.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o teisę joje pirkti turi a) juridiniai asmenys; b) veiksnūs fiziniai asmenys (sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka); c) nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.5 Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino ir perskaitė Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 4 punktu, jis turi teisę pirkti prekes „www.eurotop.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 Internetinėje parduotuvėje www.eurotop.lt Pirkėjas prekes užsakyti ir nusipirkti gali 2 būdais:

I) Tapdamas registruotu www.eurotop.lt internetinės parduotuvės vartotoju ir įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį.

II) Būdamas neregistruotu vartotoju, pirkimo metu įvesdamas savo asmeninius duomenis.

2.2 Užsakydamas prekes Pirkėjas www.eurotop.lt atitinkamuose informacijos laukuose turi nurodyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kurie yra būtini užsakymo įvykdymui.

2.3 Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.eurotop.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4 Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5 Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi įeiti į parduotuvės www.eurotop.lt skyrių „Naujienlaiškio prenumeratos nustatymai“, ir prie teiginio „Aš noriu sužinoti apie akcijas / naujas prekes, kitus pasiūlymus elektroniniu paštu:“ pažįmėti „Ne“ ir paspausti nuorodą “Tęsti”. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroninio pašto adresu info@eurotop.lt  išsiųsdamas prašymą.

2.6 Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.eurotop.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs pageidaujamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Atsiskaitymas“. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.2 Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes, o Pardavėjas jas pristato Pirkėjui.

3.3 Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas, kurį gauna Klientas elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija.

3.4 Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Kliento pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.

3.5 Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

3.6 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „www.eurotop.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

4.1 Pirkėjas turi teisę: įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka, atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl pagal individualų kliento užsakymą pagamintų ar užsakytų prekių.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja: naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui, taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes, pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti bei susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

4.3 Pardavėjas turi teisę: bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas; Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis; anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes arba užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja: parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą; parduoti Prekes kartu ir pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis; suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę; taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

4.5 Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

4.6 Pirkėjas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

4.7 Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

4.8 Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

4.9 Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

      5.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes išankstiniu apmokėjimu - banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą prieš gaunant prekes.

6. Prekių pristatymas

6.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodo savo tikslią kontaktinę informaciją bei prekių pristatymui būtinus duomenis – vardą, pavardę, adresą, telefono numerį.

6.2 Pirkėjas patvirtina, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir prisiima pilną atsakomybę dėl jų tikrumo.

6.3 Pirkėjas patvirtina, kad jei kontaktinė informacija buvo pateikta klaidingai, prisiims visišką atsakomybę dėl neteisingo prekių pristatymo ar jų dingimo.

6.4 Pirkėjas sutinka, su šiais prekių pristatymo įkainiais, apskaičiuojamas pagal pirkinio svorį:

1:3.5, 5:4, 10:5, 15:6, 20:10, 30:15, 40:20, 50:25, 75:30, 100:40

Siuntos voris, kg Siuntimo kaina, €
0-1 3.5
1-5 4
5-10 5
10-15 6
15-20 10
20-30 15
30-40 20
40-50 25
50-75 30
75-100 40

6.5 Pardavėjas pateikia sandėlyje esančias prekes Pirkėjui per 3 darbo dienas. Šis terminas yra preliminarus ir gali būti keičiamas dėl pasikeitusių aplinkybių apie tai informavus Pirkėją ir suderinus abipusiai priimtiną prekių pristatymo terminą.

6.6 Pardavėjas visapusiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės dėl prekių pateikimo terminų pažeidimų, jei prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos pavėluotai dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.7 Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir/ar prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą.

6.8 Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota nepažeista ir tinkamos būklės, o vizualinių pažeidimų nėra. Jei siuntos pristaymo metu Pirkėjas aptinka vizualinių pažeidimų (siuntos pakuotė yra pažeista, šlapia, suglamžyta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai tai pažįmėti perdavimo – priėmimo dokumente, bei dalyvaujant Pardavėjo atstovui surašyti laisvos formos neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas perdavimo – priėmimo dokumente nepalieka pastabų apie aptiktus pažeidimus ir nesurašo neatitikimų akto, laikoma, kad prekė/siunta buvo pristatyta nepažeista. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

7.1 Kiekvienos „www.eurotop.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad www.eurotop.lt parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3 Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretūs terminai ir kitos sąlygos nurodomi tų prekių aprašymuose.

7.4 Atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatyti tam tikri tinkamumo naudoti terminai, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Civiliniu Kodeksu.

8.2 Kokybišką prekę be rimtos priežasties galima grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui, tačiau tik tada, jei prekė nenaudota ir nepažeistas įpakavimas.

8.3 Jei prekė Jūsų netenkina nedelsdami informuokite mus apie grąžinimą elektroniniu paštu info@eurotop.lt atsiūsdami Prekės grąžinimo dokumentą.

8.4 Tik sulaukę Pardavėjo patvirtinimo apie galimą prekės grąžinimą, prekę išssiūskite žemiau nurodytu adresu.

8.5 Nepažeidę originalaus įpakavimo Jūs turite supakuoti prekę ir atsiųsti ją mums adresu: Kalvarijų 125-803, Vilnius 08221, Lietuva. Gavę prekę ją patikrinsime ir jei bus tenkinamos anksčiau nurodytos sąlygos, grąžinsime Jums pinigus į Jūsų nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų. Pinigų grąžinimo atveju, negrąžinama suma, sumokėta už prekės siuntimo išlaidas.

9. Atsakomybė

9.1 Pirkėjas yra pilnai atsakingas už registracijos formoje ir užsakymo formavimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje ir užsakymo formavimo metu tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2 Pirkėjas visiškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei http://www.eurotop.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės http://www.eurotop.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.5 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias marketingines akcijas internetinėje parduotuvėje www.eurotop.lt.

10.2 Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Prekėms kainos nuolaidas ar pridėtinę vertę sukuriančias papildomas dovanas.

10.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas.

11. Apsikeitimas informacija

11.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyti
Skambinti